Herstel & Participatie

Het project Herstel & Participatie is een samenwerkingsproject van Kwintes, Parnassiagroep (Brijder, I-psy, Palier, Reakt), Leger des Heils, GGZ Rivierduinen en Stichting KernKracht. Het project heeft als doelstelling herstel toegankelijk te maken voor iedereen en het liefst zo dicht mogelijk in de buurt. De ruimte krijgen om naar eigen mogelijkheden te kunnen werken aan je herstel zal leiden tot meer participatie.

Projecten/activiteiten project Herstel & Participatie


Herstelgroepen Midden-Holland
Een herstelgroep is een zelfhulpgroep en bestaat uit minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers met een kwetsbaarheid en komt eens in de 2 weken bij elkaar. Door ervaringen met elkaar te delen kan herkenning en begrip ontstaan, kan men zich gesterkt voelen en kunnen nieuwe inzichten worden gevonden. De Herstelwerkgroepen worden begeleid door ervaringsdeskundigen, zij zijn opgeleid in het begeleiden van groepen en het functioneel eigen ervaringen inzetten.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen. Na aanmelding volgt een kennismakingsgesprek waarin verwachtingen over en weer besproken worden. Voor het volgen van een herstelgroep is geen indicatie nodig en er zijn geen kosten aan verbonden.

NIEUW: herstelgroepen in Bodegraven-Reeuwijk en Zuidplas!

Klik hier voor de informatiekaart van Bodegraven-Reeuwijk en hier voor de informatiekaart van Zuidplas.

In tegenstelling tot wat in het onderstaande overzicht staat, is er 1 mailadres voor alle herstelgroepen: herstelgroepen@kernkracht.nl. Dit wordt zo spoedig mogelijk in het overzicht aangepast.
Bekijk hier het overzicht van de herstelgroepen MH
Klik hier voor de informatiekaart herstelgroepen 2017

Project ervaringscoaches

Tijdens de weg van herstel kan je te maken krijgen met: leven met en herstellen van (psychische) kwetsbaarheid is geen gemakkelijke opgave in een maatschappij die veel vraagt van de burger en waar soms weinig ruimte is om ‘anders’ te kunnen zijn. Hoe vraag je om hulp of ondersteuning wanneer je je bevindt in een kwetsbare situatie?  Hoe hou je zelf de regie en zorg je er voor dat jouw kwaliteiten en mogelijkheden ook benut worden?

Wil je graag een luisterend oor, praktische informatie, tips en handvaten hoe met jouw kwetsbaarheid om te gaan, een klankbord, ervaringen delen of juist horen? Dan is ondersteuning van een ervaringscoach misschien iets voor jou!  Samen brengen we jouw wensen in kaart en maken we een plan welke ondersteuning je daarbij nodig hebt.

Ervaringscoaches hebben eigen ervaringen in de psychiatrie, verslavingszorg en/of maatschappelijke opvang. De ervaringscoaches zijn opgeleid en beschikken over de vaardigheden om de eigen ervaringen functioneel in te zetten in de ondersteuning van cliënten in de thuissituatie. Een ervaringscoach biedt vanuit eigen ervaring herstelondersteuning.

Klik hier voor de informatiekaart ervaringscoaches

Cursussen en opleidingstrajecten Herstel & Participatie Midden-Holland

Werken met je eigen ervaring bij project Herstel & Participatie

Binnen het project Herstel & Participatie werken ervaringsdeskundigen. Zij zijn opgeleid om de eigen ervaringen functioneel in te zetten in de ondersteuning van ervaringsgenoten. Wil je bijvoorbeeld aan de slag als begeleider herstelgroep of als ervaringscoach dan kan je daarvoor een cursus volgen. Na de cursus volgt een praktijkgedeelte (training on the Job) waarin het geleerde in de praktijk kan worden toegepast.

Klik hier voor de cursussen project Herstel & Participatie

Klik hier voor opleidingstraject ervaringscoach

Klik hier voor opleidingstraject begeleider Herstelgroep

Werkervaringsplaatsen en vrijwilligerswerk Wil je graag (weer) gaan werken, maar ben je ongewild werkloos? Heb je bijvoorbeeld angst voor solliciteren, of zie je er vanaf omdat je denkt op grond van je (psychische) kwetsbaarheid toch niet aangenomen wordt? Heb je de ervaring dat er op de arbeidsmarkt te weinig gekeken wordt naar jouw kwaliteiten en mogelijkheden.

Het leven met (psychische) kwetsbaarheid en bijvoorbeeld het verlies van maatschappelijke rollen, stigmatisering, uitsluiting, te maken krijgen met hulpverlening en overheidsinstanties kan unieke kennis opleveren. Deze ervaringskennis kan, mits functioneel toegepast, bruikbaar zijn om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Vanuit het Europese project EQUIL zijn er trainingen versterking positie op de arbeidsmarkt en is er ondersteuning door ervaringscoaches werk.

Klik hier voor de flyer van de werkgroep ‘Versterking positie op de arbeidsmarkt’

Netwerktafeloverleg Midden-Holland

Het netwerktafeloverleg is een 2-maandelijks overleg en staat open voor alle uitvoerend medewerkers, vrijwilligers en andere betrokkenen van de diverse zorg- en welzijnsorganisaties in Midden-Holland.

Het netwerktafeloverleg heeft als doel:

  • Het verbinden van formele en informele netwerken in Midden-Holland
  • Het delen van kennis en ervaring
  • Casuïstiek bespreking

Elk netwerktafeloverleg heeft een thema, aangedragen door de deelnemers van het overleg. Er worden gastsprekers uitgenodigd, ervaringsdeskundigen zijn aan het woord en de krachten worden gebundeld in het omgaan met lastige situaties en tevens worden knelpunten en signalen geïnventariseerd.

Deelnemers aan de netwerktafel bepalen zelf of en wanneer zij aansluiten.

Om uitgenodigd te worden voor het netwerktafeloverleg stuur een mail naar de secretaresse, Dayenne de Hoog, ddehoog@kernkracht.nl.

Cliëntgestuurde initiatieven

Wat:                 Denktank cliëntgestuurde initiatieven
Voor wie:        Voor iedereen die zich bezig houdt, gaat houden of wil houden met het  opzetten van cliëntgestuurde initiatieven.

Binnen het project Herstel & Participatie is afgesproken dat alle organisaties komen tot een eigen bruisplek/denktank waar cliëntgestuurde initiatieven kunnen bruisen en ontstaan. Ook is een doel dat deze bruisplekken gaan samenwerken. Clientinitiatieven zijn net als burgerinitiatieven initiatieven van klanten/deelnemers die zelf verantwoordelijkheid nemen voor zaken die zij belangrijk vinden binnen zorg en welzijn. Dat vraagt om ruimte en de mogelijkheden om deze initiatieven te ontwikkelen en op te zetten. Vanuit eigen kracht en eigen regie van de klanten met ondersteuning waar nodig.

Ben jezelf enthousiast om iets op te gaan zetten?  Bruis je van de ideeën of erger je soms groen en geel aan bepaalde zaken en weet je hoe het anders en/of beter kan? Doe hier dan iets mee. Misschien zijn er wel meer deelnemers met dezelfde ideeën en kunnen de krachten worden gebundeld.