Missie, visie, doelstellingen en kernwaarden

Missie

Iedereen krijgt de gelegenheid persoonlijk en maatschappelijk te herstellen en ontvangt de ondersteuning, zorg, behandeling die hiervoor nodig is in een eigen passende woning. We leven in een inclusieve samenleving waarin iedereen wordt geaccepteerd en de zorg voor elkaar vanzelfsprekend is.

Visie

“KernKracht richt zich op normalisatie en integratie van mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun naasten. Dit doen zij door het perspectief en de belangen van de zorgvragers te vertegenwoordigen binnen de regio Midden-Holland en door middel van het verstrekken van onafhankelijke informatie en ondersteuning.”

Doelstellingen

 1. Het behartigen van belangen van cliënten uit de GGZ, maatschappelijke opvang en verslavingszorg op regionaal niveau.
 2. Het versterken van de positie van cliënten uit de GGZ, maatschappelijke opvang en verslavingszorg.
 3. Gebruikmaken van de ervaringsdeskundigheid van (ex)cliënten door participatie op alle niveaus binnen de organisatie in de ontwikkeling en uitvoering van regionaal en lokaal beleid.
 4. Onafhankelijke cliëntondersteuning (Wmo en Wlz) bieden aan cliënten en hun naasten uit de GGZ, maatschappelijke opvang en verslavingszorg via ons Steun- en Informatie Punt (STIP).
 5. Toetsen en bewaken van de kwaliteit van de GGZ, de maatschappelijke opvang en de verslavingszorg: mede op basis van signalen vanuit de achterban.
 6. Het bewerkstelligen van een wenselijke woon-/leefsituatie voor cliënten uit de GGZ, maatschappelijke opvang en verslavingszorg.
 7. Namens de cliënten uit de GGZ, maatschappelijke opvang en verslavingszorg het aanspreekpunt / de spreekbuis zijn voor:
  • aanbieders van zorg, wonen en welzijn
  • zorgverzekeraars/zorgkantoor
  • gemeenten in de regio Midden-Holland
 8. Bevorderen van samenwerking tussen aanbieders van zorg, wonen en welzijn organisaties en de sociale teams wat ten goede komt aan de zorgvragers.

Kernwaarden

 1. (H)erkenning vanuit betrokkenheid en gelijkwaardigheid
 2. Hoop en perspectief bieden vanuit mogelijkheden en kansen
 3. Eigenwijze beïnvloeding met lef en passie
 4. Aansluiten bij eigen koers en kracht