Giften

Talloze mensen kunnen zich nauwelijks alleen staande houden. Verschillende oorzaken zorgen helaas voor een steeds groter wordende groep mensen die hulp nodig heeft.

Waarom vraagt KernKracht om giften?

De overheid erkent het maatschappelijk belang van de activiteiten van KernKracht. Zij ondersteunt de financiering ervan met subsidies. Veel activiteiten van KernKracht worden echter gedeeltelijk gefinancierd door de overheid. Daarnaast is met name voor nieuwe ontwikkelingen en vragen van cliënten, dus nieuwe projecten, geld nodig. KernKracht heeft ook activiteiten waarvoor de overheid geen subsidie verstrekt of slechts gedeeltelijke subsidie. Wij willen mensen die een beroep op ons doen niet teleurstellen.

Wilt u KernKracht steunen?

Als u het werk van KernKracht wilt steunen kunt u een gift storten op rekeningnummer IBAN NL78 RABO 0168 4525 37 t.n.v. stichting KernKracht te Gouda.

U bent ervan verzekerd dat uw gift wordt besteed voor het doel waarvoor het wordt gegeven.

KernKracht heeft een ANBI status

Naam instelling
Stichting KernKracht

RSIN/fiscaal nummer
813752115L01

Contactgegevens
Tielweg 3, 2803 PK Gouda

Kamer van Koophandel nummer
24365409

De doelstelling

KernKracht komt op voor de belangen van zorgvragers van de GGZ, verslavingszorg en maatschappelijke opvang binnen de regio Midden-Holland. Daarnaast zet KernKracht zich in om de positie voor deze doelgroepen te versterken. Binnen KernKracht werken professionals, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers die invulling geven aan de kernactiviteiten van de stichting.

Het beleidsplan

Lees of download Beleidsvoornemens KernKracht 2023-2025.

Raad van Toezicht

Voorzitter: mevrouw C. Dijkstra
Lid: mevrouw E.J. Karman-Moerman
Lid: mevrouw R.A. ter Horst

Bestuur

Directeur-bestuurder: mevrouw J.P. van Buren

Het beloningsbeleid

Het personeel van Kernkracht wordt verloond conform de CAO GGZ. De aan de stichting verbonden ervaringsdeskundigen en vrijwilligers krijgen een vrijwilligersvergoeding en eventuele onkostenvergoeding op basis van gemaakte kosten. Hierbij wordt rekening gehouden met de fiscale regelgeving.

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten

Lees of download het jaarverslag 2022 KernKracht
Jaarverslag 2022

Een financiële verantwoording

Lees of download de Jaarrekening 2022 KernKracht

ANBI_zwart