Giften

Talloze mensen kunnen zich nauwelijks alleen staande houden. Verschillende oorzaken zorgen helaas voor een steeds groter wordende groep mensen die hulp nodig heeft.

Waarom vraagt de Stichting KernKracht om giften?

De overheid erkent het maatschappelijk belang van de activiteiten van de Stichting KernKracht. Zij ondersteunt de financiering ervan met subsidies. Veel activiteiten van de Stichting KernKracht worden echter gedeeltelijk gefinancierd door de overheid. Daarnaast is met name voor nieuwe ontwikkelingen en vragen van cliënten, dus nieuwe projecten, geld nodig. De Stichting KernKracht heeft ook activiteiten waarvoor de overheid geen subsidie verstrekt of slechts gedeeltelijke subsidie. Wij willen mensen die een beroep op ons doen niet teleurstellen.

Wilt u Stichting KernKracht steunen?

Als u het werk van de Stichting KernKracht wilt steunen kunt u een gift storten op rekeningnummer 16.84.52.537 t.n.v. Stichting KernKracht te Gouda.

U bent ervan verzekerd dat uw gift wordt besteed voor het doel waarvoor het wordt gegeven.

Stichting KernKracht heeft een ANBI status

Overzicht ANBI-gegevens Stichting Zorgvragers Organisatie Geestelijke Gezondheidszorg Midden-Holland.

De naam van de instelling

Stichting Zorgvragers Organisatie Geestelijke Gezondheidszorg Midden-Holland

Het RSIN/fiscaal nummer

K.v.K 24365409

De contactgegevens

Postadres: Tielweg 3, 2803 PK Gouda.
Bezoekadres: Tielweg 3, 2803 PK Gouda.

De doelstelling

Stichting KernKracht komt op voor de belangen van zorgvragers van de GGZ, verslavingszorg en maatschappelijke opvang binnen de regio Midden-Holland. Daarnaast zet stichting KernKracht zich in om de positie voor deze doelgroepen te versterken. Binnen stichting KernKracht werken professionals, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers die invulling geven aan de kernactiviteiten van de stichting.

Het beleidsplan

Lees of download Beleidsvoornemens Stichting KernKracht 2017-2018.

Bestuursleden

Het bestuur van stichting KernKracht bestaat uit:

Bestuurslid: de heer P. van den Beemt
Directie: mevrouw J.P. van Buren

Het beloningsbeleid

Het personeel van stichting Kernkracht wordt verloond conform de CAO GGZ. De aan de stichting verbonden ervaringsdeskundigen en vrijwilligers krijgen een onkostenvergoeding op basis van gemaakte onkosten. Hierbij wordt rekening gehouden met de fiscale regelgeving. De bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten

Lees of download het Jaarverslag 2015 Stichting KernKracht

Een financiële verantwoording

Lees of download de Jaarrekening 2015 Stichting KernKracht

ANBI_zwart