Giften

Talloze mensen kunnen zich nauwelijks alleen staande houden. Verschillende oorzaken zorgen helaas voor een steeds groter wordende groep mensen die hulp nodig heeft.

Waarom vraagt KernKracht om giften?

De overheid erkent het maatschappelijk belang van de activiteiten van KernKracht. Zij ondersteunt de financiering ervan met subsidies. Veel activiteiten van KernKracht worden echter gedeeltelijk gefinancierd door de overheid. Daarnaast is met name voor nieuwe ontwikkelingen en vragen van cliënten, dus nieuwe projecten, geld nodig. KernKracht heeft ook activiteiten waarvoor de overheid geen subsidie verstrekt of slechts gedeeltelijke subsidie. Wij willen mensen die een beroep op ons doen niet teleurstellen.

Wilt u KernKracht steunen?

Als u het werk van KernKracht wilt steunen kunt u een gift storten op rekeningnummer 16.84.52.537 t.n.v. Stichting KernKracht te Gouda.

U bent ervan verzekerd dat uw gift wordt besteed voor het doel waarvoor het wordt gegeven.

KernKracht heeft een ANBI status

Overzicht ANBI-gegevens KernKracht.

De naam van de instelling

Stichting KernKracht

Het RSIN/fiscaal nummer

KvK 24365409

De contactgegevens

Postadres: Tielweg 3, 2803 PK Gouda.
Bezoekadres: Tielweg 3, 2803 PK Gouda.

De doelstelling

KernKracht komt op voor de belangen van zorgvragers van de GGZ, verslavingszorg en maatschappelijke opvang binnen de regio Midden-Holland. Daarnaast zet KernKracht zich in om de positie voor deze doelgroepen te versterken. Binnen KernKracht werken professionals, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers die invulling geven aan de kernactiviteiten van de stichting.

Het beleidsplan

Lees of download Beleidsvoornemens KernKracht 2017-2018.

Bestuursleden

Het bestuur van KernKracht bestaat uit:

Bestuurslid: de heer P. van den Beemt
Directie: mevrouw J.P. van Buren

Het beloningsbeleid

Het personeel van Kernkracht wordt verloond conform de CAO GGZ. De aan de stichting verbonden ervaringsdeskundigen en vrijwilligers krijgen een onkostenvergoeding op basis van gemaakte onkosten. Hierbij wordt rekening gehouden met de fiscale regelgeving. De bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten

Lees of download het Jaarverslag 2015 KernKracht

Een financiële verantwoording

Lees of download de Jaarrekening 2015 KernKracht

ANBI_zwart