Straatadvocaat

Bereikbaarheid: maandag en donderdag van 09.00 – 16.00 uur
De straatadvocaat (geen jurist) werkt vooral op straat. Hij is ook regelmatig aanwezig in instellingen voor dak- en thuislozen. Hij is mobiel bereikbaar op maandag en donderdag en kan naar u toe komen (binnen de regio Midden-Holland).

Op maandag van 13.30-15.30 uur is hij aanwezig op de dagopvang op de Boelekade 1 te Gouda voor onafhankelijke cliëntondersteuning voor de dak-en thuislozen van de dagopvang.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Aart Jongejan, straatadvocaat
Tielweg 3
2803 PK Gouda
Tel: 0182-519060 of mobiel: 06-22144689 (maandag en donderdag)
e-mail: straatadvocaat@kernkracht.nl

Sinds 1 juli 2007 is de Stichting KernKracht begonnen met het project Straatadvocaat. Dit is het gevolg van een onderzoek dat de Stichting KernKracht in 2005 heeft laten verrichten om te kijken hoe de Stichting KernKracht beter zicht en contact kon krijgen met de dak- en thuislozen in Midden Holland. Daarnaast wilde de Stichting KernKracht graag de wensen van de doelgroep inventariseren en de vormen van cliëntenparticipatie binnen de doelgroep onderzoeken. De reden dat de Stichting KernKracht zich richt op deze doelgroep is gelegen in het feit dat de Stichting KernKracht zich ook verantwoordelijk acht op het terrein van de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ). Het terrein en de doelgroep van de OGGZ is minder duidelijk te definiëren dan de gebruikelijke GGZ-cliënten maar het is een vaststaand feit dat zeker de doelgroep dak- en thuislozen onder deze zorg valt. Het kenmerkende van de OGGZ is dat er geen gerichte vraag naar hulp is vanuit de doelgroep, en soms wordt de zorg die wordt geboden zelfs gemeden, wat het werken met deze groep er niet eenvoudiger op maakt.

Doelstelling

Het project beoogt de dak- en thuislozen in Midden Holland “op de kaart te krijgen”. Deze groep mensen is in Midden Holland soms weinig zichtbaar. Men “voegt” zich en is niet bijzonder problematisch vergeleken met dak- en thuislozen in andere steden en zo kan de indruk ontstaan dat ze er niet zijn. Ze zijn er echter wel degelijk Om deze mensen een gezicht te geven is het nodig de doelgroep op te zoeken om de individuen te leren kennen en zicht te krijgen op de omvang, noden en wensen van deze groep. Belangrijk is ook nagaan welke faciliteiten in Midden Holland ontbreken terwijl ze wel nodig zijn om de leefomstandigheden van de dak- en thuislozen te verbeteren. In het verlengde hiervan is het logisch dat de Stichting KernKracht zich in wil zetten om ontbrekende voorzieningen die evt. nodig zijn te helpen realiseren en hiervoor gebruikt de Stichting KernKracht de bestaande overlegsituaties (OGGZ platform en bestuurlijk overleg OGGZ van Midden Holland).

Werkwijze

Voor het project straatadvocaat heeft de Stichting KernKracht iemand aangesteld die zich volledig kan richten op de belangen van de dak- en thuislozen, en zodoende is belangenbehartiging een sleutelwoord geworden in het werken met deze doelgroep. Belangenbehartiging kan op verschillende manieren. Een luisterend oor bieden is een begin en op zich al een vorm van belangenbehartiging, maar met iemand meegaan naar een instelling is concreter. De ondersteuning is direct en het resultaat is op korte termijn zichtbaar. Een andere manier om de belangen van deze groep te behartigen is het ijveren om voorzieningen tot stand te brengen, zoals een zorgcentrum voor verslaafden of een algemene dagopvang of hostels waar dak- en thuislozen kunnen wonen al dan niet onder begeleiding of in zelfbeheer. Wanneer er andere voorzieningen gerealiseerd moeten worden is het van belang om te kijken hoe de huidige instellingen onderling samen werken en of cliënten de bestaande voorzieningen als voldoende ervaren en hoe voelen ze zich daarbij. Nauwe samenwerking met andere werkers in de OGGZ is belangrijk om hun ervaringen en signalen in te zetten in het belang van de doelgroep. Tenslotte is het inzetten en zorgdragen voor een vorm cliëntenparticipatie binnen bestaande instellingen een hoofdzaak, als ook kennis nemen en naar voren brengen van wensen en signalen van de mensen die op straat leven.