Gemeenten schenden privacy bij keukentafelgesprekken

De Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP) constateert dat veel gemeenten in Nederland onzorgvuldig met de privacy omgaan van kinderen en jongeren (en/of hun ouders/verzorgers) die behandeld worden voor psychische problemen en stoornissen.

Dit blijkt uit een interne vraagronde onder leden van de LVVP. De LVVP vindt dit zorgwekkend en heeft daarom vandaag een brief  verstuurd aan het kabinet, de kinderombudsman, het College Bescherming Persoonsgegevens en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

In de brief  beschrijft de LVVP een aantal voorbeelden waaruit blijkt dat de privacy bij veel gemeenten onvoldoende is gewaarborgd. Zo nodigen ambtenaren of het CJG/wijkteam de ouders/verzorgers van het kind uit voor een keukentafelgesprek. Doel van het gesprek is nagaan of een vervolgbehandeling noodzakelijk is en of de behandeling in dezelfde vorm, bij dezelfde zorgaanbieder, kan worden voortgezet. Voor dit gesprek en een vervolgbehandeling is inzage in het behandelplan vereist.

Dergelijke keukentafelgesprekken zorgen voor onrust bij ouders en of verzorgers, constateert de LVVP op basis van reacties van leden. Want met wie krijgen de ouders/verzorgers te maken? Met wie moeten zij over hun kind spreken? Ook is niet duidelijk hoe vertrouwelijk de informatie door de ambtenaren of het CJG/wijkteam wordt behandeld. Dergelijke keukentafelgesprekken dwingen tot het openbaar maken van medisch vertrouwelijke informatie. Echter, ambtenaren en medewerkers van het CJG/wijkteam zijn niet bevoegd om te beoordelen of een vervolgbehandeling nodig is, of in een zelfde vorm of bij een andere aanbieder voortgezet kan worden. Het CJG gaat hier op de stoel van de professional zitten.

Op grond van de voorbeelden ziet de LVVP een toename van ouders en/of verzorgers die de behandeling van hun kind voor generalistische basis-ggz of gespecialiseerde ggz zelf betalen. Op die manier blijft de privacy gewaarborgd. Immers, dan wordt er geen enkele informatie beschikbaar gesteld aan de gemeente of het CJG/wijkteam. Deze toename wordt deels ook veroorzaakt door het feit dat de privacyregeling voor de jeugd-ggz onvoldoende functioneert in veel gemeenten.
De LVVP vindt dit een ongeoorloofde ontwikkeling. De privacy van het kind en zijn ouders/verzorgers dient te allen tijde en voor iedereen gewaarborgd te zijn als de zorg door gemeenten wordt vergoed. Daarnaast dient de privacyregeling te worden toegepast zoals bedoeld.

Kortom, de LVVP maakt zich op basis van de genoemde voorbeelden zorgen om de privacy van kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers die in behandeling zijn voor jeugd-ggz bij een vrijgevestigde zorgaanbieder. De LVVP verzoekt het kabinet dringend om maatregelen te nemen die de privacy van de patiënt garanderen.

Lees het artikel in de Volkskranthet artikel in de NRC en het artikel in Skipr, naar aanleiding van de informatie in het persbericht  van de LVVP over deze kwestie.

Bron: lvvp.info

Eén reactie op “1”

  1. Goedemorgen

    Mijn zoon heeft ondersteuning van het wijkteam bij opvoeding van zijn zoontje van 6 jaar echter daar zijn door medewerkers van dit team de privacyregels enorm geschonden. Om deze reden hebben wij dan ook de samenwerking met het wijkteam Minters te Vlaardingen opgezegd.

    vr gr T. Nunnikhoven

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *