Continuïteit ADHD-zorg door kinderartsen geborgd

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), het Rijk en de relevante branche- en beroepsorganisaties hebben afspraken gemaakt die de continuïteit regelen voor het behandelen van kinderen met ADHD problematiek door kinderartsen.

Per 1 januari 2015 is de gemeente (onder andere) verantwoordelijk voor de zorg aan kinderen met psychische problemen en stoornissen (jeugd-ggz). Inclusief de kinderen met ADHD-problematiek die niet binnen de ‘klassieke ggz-setting’ (denk aan de psychiater) worden behandeld, maar door een kinderarts in een ziekenhuis of een zelfstandig behandelcentrum. Ook die behandeling is door het Zorginstituut Nederland als jeugd-ggz aangemerkt. Omdat deze behandeling nu niet binnen het ggz-kader maar binnen het medisch-specialistisch-kader (bekostigingskader) wordt geleverd, is hiermee voor 2015 ten onrechte geen rekening gehouden in het budget dat er gaat naar de gemeenten. Na overleg met gemeenten is gebleken dat het voor gemeenten op dit tijdstip niet meer mogelijk is alsnog de inkoop en de bijbehorende facturatie/declaratie van deze zorg te organiseren.

Waarborg
Om te waarborgen dat kinderen net als in 2014 ook in 2015 voor ADHD behandeld kunnen worden door een kinderarts, zijn alle betrokken partijen met elkaar op zoek gegaan naar een pragmatische oplossing. Uitkomst hiervan is dat VNG en ZN overeen zijn gekomen dat de individuele verzekeraars in opdracht van de VNG namens gemeenten (in een zaakwaarnemers constructie) deze zorg in 2015 kunnen inkopen en afhandelen.

Verantwoording
In 2015 wordt inkoop, DOT-financiering en de verwerking ten aanzien van de verantwoording op de huidige wijze door de individuele verzekeraars georganiseerd als ware het eigen verzekerden. Vervolgens maken verzekeraars in de tweede helft van 2016 transparant wat door de individuele verzekeraars is uitgegeven en worden deze uitgaven achteraf aangemerkt als uitgaven Jeugdwet. De individuele verzekeraars hanteren voor de inkoop de kaders zoals deze voor 2014 door verzekeraars zijn gehanteerd en de afspraken uit het ‘bestuurlijk hoofdlijnenakkoord 2012-2015’ dat gesloten is ten aanzien van de ziekenhuiszorg. Uitgangspunt voor de contractering vormen de in 2014 gecontracteerde partijen conform de huidige voorwaarden. Voor het jaar 2016 contracteren gemeenten zelf partijen voor de ADHD-zorg. Zorgverzekeraars voorzien gemeenten hiervoor van de benodigde gegevens.

Continuïteit
Met deze oplossing is continuïteit geregeld voor jeugdigen die ook nu al jeugdhulp ontvangen van de kinderartsen. Ook de jeugdigen die in 2015 voor het eerst deze specifieke jeugdhulp willen ontvangen, kunnen met een geldige verwijzing van de huisarts bij de kinderarts terecht. Voordeel van de oplossing is dat ze aansluit bij de huidige praktijk en voorkomt dat er belastende extra werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door gemeenten, aanbieders en verzekeraars. Voor de aanbieders verandert er met deze oplossing niet veel ten opzichte van de huidige situatie.

DBC ‘hard’ afsluiten
In verband met de overheveling moeten DBC-zorgproducten met diagnose ADHD op 31 december 2014 ‘hard’ afgesloten worden. Dit ‘hard’ afsluiten is nodig om het mogelijk te maken dat de kosten voor ADHD-zorg over het jaar 2014 ten laste van de Zorgverzekeringswet en over het jaar 2015 ten laste van de Jeugdwet worden gebracht. De Nederlandse Zorg Autoriteit informeert de relevante partijen hierover per circulaire.

Bron: voor de jeugd.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *