Weigeren verlof aan regels gebonden

Uitsluitend in het geval van behandelinhoudelijke overwegingen, die zijn vastgelegd in het behandelplan, mag een cliënt het verlaten van de instelling geweigerd worden.

Dat benadrukken het Landelijk Platform GGz, GGZ Nederland en Stichting PVP. Als de behandelaar wil afwijken van het behandelplan, kan dat in principe alleen als een cliënt (of de wettelijk vertegenwoordiger) daarmee instemt. Dit geldt voor alle vormen van behandeling die door de zorgverzekeraar in het kader van de Zorgverzekeringswet worden betaald. Gezien het belang van de stapsgewijze terugkeer van cliënten naar de thuissituatie (therapeutisch oefenen) en het onderhouden van contact met zijn of haar sociale netwerk, moeten er zwaarwegende behandelinhoudelijke redenen zijn om een verzoek van een cliënt om de instelling te verlaten niet te honoreren.

Geen vergoeding verblijfsdag als cliënten afwezig zijn

Uit binnengekomen signalen bij het Landelijk Platform GGz, GGZ Nederland, Stichting PVP en zorgverzekeraars, blijkt dat sommige ggz-instellingen opgenomen cliënten nog onvoldoende in de gelegenheid stellen om op de door hen gewenste tijden en dagen tijdelijk afwezig te zijn. Dit knelpunt werd eerder in augustus 2013 door GGZ Nederland en het Landelijk Platform GGz onder de aandacht gebracht. Deze ggz-instellingen geven als reden dat bij afwezigheid van de cliënt de verblijfsdag niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Bij het overgrote deel van de ggz-instellingen wordt het therapeutisch oefenverlof verleend in lijn met afspraken in het behandelplan.

Voor cliënten die gedwongen zijn opgenomen, bijvoorbeeld in het kader van de Wet BOPZ, heeft de zorgaanbieder een andere verantwoordelijkheid. Ook in die situatie kan een verzoek van een cliënt voor therapeutisch oefen- verlof en/of verlof inzake het contact met het sociale netwerk uitsluitend met redenen omkleed worden afgewezen.

Patiënt attent maken op mogelijkheden ondersteuning

Als iemand het verlaten van de instelling geweigerd wordt is het nuttig om hem of haar op de hoogte te brengen van de mogelijkheden van de patiëntvertrouwenspersoon, de cliëntenraad, de interne klachtenprocedure en/of het opnemen van contact met zijn/haar zorgverzekeraar.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met Steven Makkink: s.makkink@platformggz.nl

Bron: platformggz.nl 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *