Rechtzaak eigen bijdrage LPGGZ gaat door i.v.m. regeerakkoord

bron: LPGGZ

Het nieuwe regeerakkoord is een grote teleurstelling voor
cliënten en familie in de ggz. Enkele weken geleden maakten
de onderhandelaars nog bekend dat de eigen bijdrage in de
ggz zou worden afgeschaft. Nu blijkt deze via een achterdeur
toch weer terug te komen. Weliswaar in een andere vorm, maar het effect is opnieuw discriminerend en stigmatiserend. Het Landelijk Platform GGz laat de rechtszaak tegen de Nederlandse Staat over de eigen bijdrage dan ook doorgaan.

 Tegemoetkoming wordt willekeurig
Ook langs andere weg dreigen ggz-cliënten financieel te worden aangepakt. Het nieuwe
kabinet schaft de tegemoetkomingsregelingen voor (chronisch) zieken af. In plaats daarvan
krijgen gemeenten extra middelen voor het bieden van compensatie. Per saldo vindt hier een forse bezuiniging plaats. Bovendien ontstaat er rechtsongelijkheid wanneer gemeenten gaan bepalen wie in aanmerking komen voor een tegemoetkoming en zo ja, hoe hoog die tegemoetkoming dan mag zijn.

Afspraken doorkruist
Op een aantal punten doorkruist het regeerakkoord lopende afspraken in het veld. In het bestuurlijk akkoord-ggz is een groei van 2,5% afgesproken. Die wordt nu eenzijdig teruggedraaid naar 2%. In het bestuurlijk akkoord is ook afgesproken dat er een onderzoek zou plaatsvinden naar voor- en nadelen van een overheveling van de gehele langdurige-ggz naar de zorgver-zekeringswet (ZVW). Het nieuwe kabinet wacht dat onderzoek niet af, maar beslist nu al tot overheveling. Het LPGGz wil eerst garanties dat de kwaliteit van de langdurige intramurale zorg gewaarborgd blijft en dat cliënten kunnen rekenen op voldoende begeleiding en dagbesteding.

Advies inzake overheveling jeugd-ggz genegeerd
De overheveling van de jeugd-ggz naar gemeenten gaat, als het aan de nieuwe coalitie ligt, gewoon door. Uit niets blijkt dat de onderhandelaars kennis hebben genomen van een recent rapport in opdracht van het ministerie van VWS, waarin de risico’s van deze overheveling zijn benoemd. Het LPGGz vreest voor het recht op zorg en de kwaliteit van zorg voor jeugdigen
met psychische problemen. Bovendien zullen nieuwe schotten ontstaan, onder meer tussen somatische en psychische zorg en tussen jeugdigen ónder en bóven de 18 jaar. Het LPGGz
ziet meer heil in betere en meer verplichtende samenwerking tussen jeugd-ggz en overige jeugdzorg dan in een stelseloplossing. ___________________________________________________________________________

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *