Gezamenlijk statement ggz-partijen over jeugd-ggz

 

Bron LPGGz

Het Landelijk Platform GGz, GGZ Nederland, de NVvP, NIP, ZN, NVVP
en de LVE hebben gezamenlijk een position paper gestuurd naar de vaste kamercommissie van VWS t.b.v. het rondetafelgesprek 5 september a.s.
over de overheveling van de jeugd-ggz naar gemeenten. Hierin vragen we aandacht voor de nadelige gevolgen
van deze decentralisatie voor patiënten en schetsen een alternatief. Het Landelijk Platform GGz heeft in een gesprek op 28 augustus jl. met staatssecretaris van Rijn haar zorgen geuit. Hij begrijpt onze zorgen en zal nadenken over een inhoudelijke discussie
.

Tweede Kamer negeert de ggz
Ondertussen organiseert de Tweede Kamer op 5 september a.s. een rondetafelgesprek over het wetsvoorstel jeugd. Daarmee bereidt de Kamer zich voor op de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel. Tijdens dit rondetafelgesprek is nauwelijks spreektijd gegeven aan vertegenwoor-digers uit de ggz-sector, terwijl jeugdigen met psychische problemen en hun ouders de grootste doelgroep is die deze transitie treft. Om toch onze stem te laten horen, hebben we als vertegen-woordigers van het brede ggz-veld daarom onze visie en zorgen over de gekozen stelselherziening opgeschreven in een gezamenlijk Position Paper. Daarin geven we ook alternatieven voor de Jeugdwet.

Jeugd-ggz is verzekerde zorg
Het Landelijk Platform GGz is van mening dat decentralisatie naar gemeenten niet daadwerkelijk zal bijdragen aan betere, integrale en goedkopere ggz-zorg voor jeugd. In het huidige stelsel vinden al veel ontwikkelingen plaats die bijdragen aan de beoogde transformatie. Zo zijn in het Bestuurlijk Akkoord GGz afspraken gemaakt over zelfmanagement en versterking van de eerstelijn door de inzet van poh-ggz. Er is een opkomst van FACT-jeugdteams waarmee de samenwerking tussen de jeugdzorg en de ggz wordt versterkt. De voorgenomen overheveling
uit de Zorgverzekeringswet is daarvoor niet nodig. In plaats daarvan schept die overheveling nieuwe problemen zoals rechtsongelijkheid, rechtsonzekerheid, afstemmingsproblemen en nieuwe ‘knippen’ in de zorg, bijvoorbeeld tussen somatische en geestelijke zorg, en tussen
zorg voor 18- en 18+. Om die reden vinden wij dat de jeugd-ggz in de Zvw moet blijven.

Tijdspad wetsbehandeling
Op 1 juli is het wetsvoorstel Jeugd verzonden naar de Tweede Kamer. Wanneer de Tweede
Kamer over het wetsvoorstel gaat debatteren is nog onbekend. Vervolgens zal het wetsvoorstel
in de Eerste Kamer worden behandeld. Het Landelijk Platform GGz bereid met haar achterban
in september een officiële reactie voor op de jeugdwet. 

Meer weten?
–  Download hier de gezamenlijke position paper
–  Download hier de gezamenlijke aanbiedingsbrief
–  Wetstekst en de memorie van toelichting
–  Factsheet over de jeugdwet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *